องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 697 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]3
2 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]7
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]6
4 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]4
5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]4
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]4
7 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ [ 1 ก.พ. 2567 ]6
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]10
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]6
10 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]5
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]4
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]4
13 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]3
14 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]4
15 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 17 รายการ [ 15 พ.ย. 2566 ]29
16 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 พ.ย. 2566 ]5
17 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ [ 9 พ.ย. 2566 ]15
18 One Stop Service อบต.ท่าด้วง [ 1 พ.ย. 2566 ]23
19 ประกาศ อบต.ท่าด้วง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ อบต.ท่าด้วง พ.ศ.2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]37
20 ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 5 มิ.ย. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35