องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 19 ธ.ค. 2566 ]14
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล/ ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 29 มี.ค. 2566 ]37
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล/ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 29 มี.ค. 2566 ]29
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร/ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 29 มี.ค. 2566 ]31
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร/ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่ง) [ 29 มี.ค. 2566 ]31
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร/ประกาศ กถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2566 ]36
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร/ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม [ 29 มี.ค. 2566 ]36
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]36
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ/หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 29 มี.ค. 2566 ]38
10 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ/ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ2562 [ 29 มี.ค. 2566 ]31
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง/ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2566 ]34
12 ประการ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 1 มี.ค. 2565 ]51
13 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่นไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้งฯ [ 1 มี.ค. 2565 ]45
14 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 1 มี.ค. 2565 ]50
15 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]48
16 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ [ 1 มี.ค. 2565 ]57
17 ประการ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจฯ) [ 1 มี.ค. 2565 ]62
18 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ [ 1 มี.ค. 2565 ]50
19 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 2 ต.ค. 2563 ]45
20 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 29 ส.ค. 2559 ]52
 
หน้า 1|2