องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน :

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

ระยะทางจากอำเภอหนองไผ่ บ้านท่าด้วง  เป็นระยะทาง  36  กิโลเมตร  สภาพถนนในตำบลท่าด้วง  มีสภาพเป็นถนนลาดยาง 29  กิโลเมตร ถนนลูกรัง  7  กิโลเมตร    ซึ่งในแต่ละปีจะมีการชำรุดของหน้าดินดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงจึงต้องเสนอโครงการซ่อมแซมถนน  ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก 

               การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                         1              แห่ง

- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                                           1              แห่ง

               การไฟฟ้า  (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

สภาพการมีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  ตั้งแต่หมู่ที่  1 – 8 และยังขาดอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน  ประมาณ  10 % ของแต่ละหมู่บ้าน

               แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ , ลำห้วย                                                            10            สาย

              แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                                                                              15            แห่ง

- บ่อน้ำตื้น                                                                     175               แห่ง

- บ่อบาดาล(บ่อมือโยก)                                                 9              แห่ง

- ประปา                                                                         8              แห่ง

- สระน้ำ                                                                        20                แห่ง

- ถังเก็บน้ำ                                                                     8              แห่ง