องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม :

            การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา                                 5              แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา                                               1              แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                  1              แห่ง

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                 1              แห่ง

- หอกระจายข่าว                                                         8              แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                 1              แห่ง

             สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด                                                                               9              แห่ง

             สาธารณสุข

- โรงพยาบาลสุขภาพตำบล                                     1              แห่ง 

             ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่พักสายตรวจ                                                          1              แห่ง

- หมู่บ้าน อพป.                                                           3              แห่ง

- สถานที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       1              แห่ง