องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 สภาพทางเศรษฐกิจ :

              อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)ทำการเกษตรปลูกพืชไร่  พืชสวน  เลี้ยงสัตว์  โดยพืชไร่ที่ปลูกมากที่สุด  ได้แก่  ข้าวโพด  ข้าว  ประมาณ  30,000  ไร่ต่อปี  ถั่ว  500  ไร่ต่อปี  พืชสวน  ได้แก่  มะขามหวาน  มะม่วง  และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป