องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป :

                    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขที่  333  หมู่ที่ 6บ้านสันเจริญ  ตำบลท่าด้วง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองไผ่  ประมาณ  36  กิโลเมตร

เขตติดต่อตำบลท่าด้วง

 ทิศเหนือ                               ติดกับตำบลบ่อไทย  อำเภอหนองไผ่ 

 ทิศใต้                                    ติดกับอำเภอบึงสามพัน  

ทิศตะวันออก                       ติดกับอำเภอภักดีชุมพล   จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศตะวันตก                          ติดกับตำบลวังท่าดี

เนื้อที่    ตำบลท่าด้วง  มีเนื้อที่ประมาณ  164.26  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  164,000  ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ 62 ตารางกิโลเมคร

ภูมิประเทศ   (แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล)

            สภาพภูมิประเทศตำบลท่าด้วงสภาพโดยทั่วไปเป็นป่าสงวนเสื่อมโทรม  ซึ่งราษฎรได้บุกรุกที่ทำกิน  มานานกว่า  50  ปี  และเป็นพื้นที่ภูเขาล้อมรอบตรงกลางเป็นแอ่งกะทะสลับเนินเขาเตี้ย  เหมาะสำหรับการทำพืชไร่  พืชสวน  และเพาะปลูกพืชล้มลุกอย่างอื่น

จำนวนหมู่บ้านมี  8  หมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.)

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  8  หมู่  ได้แก่

หมู่ที่  1                   บ้านปางยาง              นายนรินทร์         บุญปัน                         เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่  2                   บ้านซับชมพู่             นายสุรินทร์          โสขุมา                        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่  3                   บ้านไทรงาม             นายเสนาะ            หาญกล้า                    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่  4                   บ้านเฉลียงทอง        นางเฉลิมศรี          นาราศรี                      เป็นกำนัน

                หมู่ที่  5                   บ้านโป่งสะทอน     นายทศพล             วิโรจน์นพรัตน์         เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่  6                   บ้านสันเจริญ           นายดำรงค์เกียรติ  วิโรจน์นพรัตน์        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่  7                   บ้านห้วยตลาด         นายเฉลิม                ชื่นพรม                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

                หมู่ที่  8                   บ้านท่าด้วง               นายสุธน                  พ่วงมา                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 

                ประชากรทั้งสิ้น  5,721 คน  แยกเป็นชาย  2,908  คน  หญิง  2,813  คน