องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์

 

             วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๘. การพัฒนาด้านการเกษตร