องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ส่วนการศึกษา

 

 
  นายปฎิพัทธิ์  ม่วงน้อยเจริญ
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  รักษาราชการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านท่าด้วง

 นางสาวสุจิตรา  ผ่องปัญญา นางลัดดาวัลย์  ขันยศ นางเพชร  เกียงมี
  ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู)   ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู)   ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
    (พนักงานจ้างตามภารกิจ)