องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
กองช่าง
นายไพโรจน์ มุทาวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง


     
นางสาวพิมพ์ประไพ  พรหมศร
นายธีรพงศ์  เถื่อนพรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)