องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ส่วนการคลังนางรุ่งนภา โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนากานต์ ธนะนันท์
นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณชาติ
นางสาวกัญญารัตน์  แสงบุญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
 ปฏิบัติงาน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)