องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
สำนักปลัดนายเด่น   วิทยา
หัวหน้าสำนักปลัดนายมณฑล สีหะบุตร
จ่าเอกนาวี  แก้วเหลี่ยม
นางนงนุช สีหะบุตร
นางสาววิจิตรา เจิดภูเขียว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
ชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นายมงคล  วงค์แก้ว 
นางสาวรจนา  ชื่นพรม  นางปุญชรัสมิ์ วัฒนศัพท์ นางสาวนิธิมา จันทร์เต็ม
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 


นางสาวกัญฐณา  โสประดิษฐ
นางสาวพรภิญญา  กันกิม
นางสาววนิดา  งามแย้ม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 

นายบุญฤทธิ์  จันทร์เต็ม
นางศศิร์ธัญ  ศรีวัย
 นายบุญเพ็ง  ทองวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
 (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
แม่บ้าน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นายมานพ  โตผา
นายอภิสิทธิ์  พรมบวช  นายชวลิต  วิโรจน์นพรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)   
นายอภิวัฒน์ วัฒนศัพท์
   
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)