องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการนายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.084-8951929


นางรุ่งนภา โสประดิษฐ
นายไพโรจน์ มุทาวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.089-9329837
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.081-7547718

นายเด่น   วิทยา
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.089-0733967