องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายเสมอ พิมพ์สาลี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง


นายสมร  โพชะไว 
นายปฏิพัทธ์  ม่วงน้อยเจริญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

 นายก่าม  บุญปัน
นายสมร โพชะไว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


 นายวิรัตน์  เกียงมี นายปราโมทย์  นาราศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

นายเสมอ พิมพ์สาลี
นายอำพร  ศิริสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายสมศักดิ์  สุขขำ
นางสมจิตร  ฉิมไทย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8