องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง โทร.086-2128376


นางสายสงวน   พรหมรักษา
นายวิมล  กันกิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้าด้วง โทร.098-7497589
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง โทร.095-6399695

นายสุนทร  จันทวงศ์
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง โทร.063-5147502