องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร (หมูกรอบและแคปหมู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร (หมูกรอบและแคปหมู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีนายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต นายก อบต.ท่าด้วง เป็นประธานในการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีอาหารที่ดีปลอดภัยไร้สารเคมีไว้บริโภค ฯลฯ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24