องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด มีการแข่งขัน จำนวน 5 ชนิดกีฬา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในตำบลท่าด้วง รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการฯ ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24