องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 5 - 12 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเชิงรุกด้านต่างๆ เช่น รับฟังความคิดเห็น/รับทราบปัญหาความต้องการ/ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนโดยการแจกถุงยังชีพ/แจกผ้าห่มกันหนาว/บริการตัดผมฟรี ฯลฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าด้วง หมู่ที่ 1 - 8 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-29
2023-11-13
2023-11-03
2023-09-28
2023-07-20
2023-07-18