องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  โดย นายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกับ นายภิรมย์  เทียงสาย ท้องถิ่นอำเภอหนองไผ่ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย    นายก/รองนายก/ หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้นำท้องถิ่น/ ผู้นำท้องที่/ อสม. ตำบลท่าด้วง เพื่อช่วยกัน  ขับเคลื่อนโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จครบ  100%  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24
2022-10-24
2022-10-04