องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ


วันที่  9 กมภาพันธ์ 2565  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายอดุลย์  ปริญญาศีเศวต นายก อบต.ท่าด้วง ได้มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์  ม่วงน้อยเจริญ  ปลัด อบต.ท่าด้วง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบไปด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ของ อบต.ท่าด้วง จำนวน  24  คน  วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น/การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบที่ดีในการบริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พึงปฏิบัติ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชนต่อไป

2022-04-04
2022-03-30
2022-03-01
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-22
2022-02-15
2022-01-31
2022-01-25
2021-12-30