องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดประชุมเพื่อกำหนดมาตราการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต  นายก อบต.ท่าด้วง เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตราการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลท่าด้วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  และข้าราชการ ลูกจ้าง ของ อบต.ท่าด้วง ซึ่ง นายอดุลย์ ปริญญาศรีเศวต  นายก อบต.ท่าด้วง ได้กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการยกระดับมาตราการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติฯ

2022-04-04
2022-03-30
2022-03-01
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-22
2022-02-15
2022-01-31
2022-01-25
2021-12-30