องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการบริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ ลูกจ้าง ของ อบต.ท่าด้วง ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2563    ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8  ตำบลท่าด้วง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น/ปัญหาความต้องการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จะนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ต่อไป  นอกจากนี้ยังมีบริการตัดผมฟรี/ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น/แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว ฯลฯ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าว 

2022-04-04
2022-03-30
2022-03-01
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-22
2022-02-15
2022-01-31
2022-01-25
2021-12-30