องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
เรื่อง  ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ   
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง
----------------------------------
                   ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  นั้น
 
                  ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงจึงประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่างๆ ดังนี้
                   1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เลขที่ 333 หมู่ 6 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ติดต่อกองช่าง)
                   2. แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 056-020-417 ต่อ กองช่าง
                   3. แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เลขที่ 333 หมู่ 6 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
                   4. แจ้งเบาะแสผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เลขที่ 333  หมู่ 6 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
                   5. แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์   http://www.thaduang.go.th/contact_form.php
ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24