องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดประชุมการขับเคลื่อนการป้องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-19”


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดประชุมการขับเคลื่อนการป้องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-19” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวกับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าด้วง และกำหนดแนวทางในการจัดหาพัสดุที่ใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าว ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  26  มีนาคม 2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่/ผู้นำชุมชน/รพ.สต.ท่าด้วง/อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24