องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันที่  12  มีนาคม  2563  ผู้เข้ารับการอบรมฯ  จำนวน 50  คน ประกอบไปด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./ อ.สม. ในพื้นที่ตำบลท่าด้วง  โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคฯ/ให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย และนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24