องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามห่วงเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24