องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำปลาร้าสับ/การทำน้ำพริกเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำปลาร้าสับ/การทำน้ำพริกเผา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.ท่าด้วง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปอาหาร/สร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 40 คน  ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24