องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ได้ดำเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ระหว่าง วันที่  20 – 23  มีนาคม  2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อบต.ท่าด้วง และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้แทนชุมชน  มีความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงบูรณาการกันด้านต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลท่าด้วง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร อบต.ท่าด้วง  ที่จัดทำโครงการฯ ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24