องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   ณ   โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม   ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน  ๑๐๐  คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น/สร้างแนวร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ที่ได้เห็นความสำคัญและจัดสรรงบประมาณฯ  เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24