องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ  ครั้งที่ 21   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560   ณ   สนามกีฬาโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา/ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่ดี/ห่างไกลจากยาเสพติด  และขอขอบคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลท่าด้วงที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24