องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


อำเภอหนองไผ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2560


อำเภอหนองไผ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ  ประจำปี 2560   เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน   2560    ณ  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม  เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ  โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันในการให้บริการประชาชน  เช่น   การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น  / การให้ความรู้ด้านการเกษตร / การให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพต่างๆ / การให้ข้อมูลข่าวสารของ ธกส. ฯลฯ  การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24