องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการ อบต.ท่าด้วง พบประชาขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้ดำเนินโครงการ  อบต.ท่าด้วง พบประชาขน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่  5 - 12 พฤศจิกายน  2560   เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าด้วง หมู่ที่ 1- 8   เช่น  มอบผ้าห่มกันหนาว/ตัดผมฟรี/ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น/รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ   การดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ  ที่ได้จัดทำโครงการดีๆ เพื่อประชาชน
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24