องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี)   ณ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง  โดยการนำของ  นายอดุลย์    ปริญญาศรีเศวต   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กร่วมกิจกรรมต่างๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก  ซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ฯลฯ
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24