องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ  ครั้งที่ 20   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด  รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนตำบลท่าด้วง  การจัดการแข่งขันกีฬา ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อบต.ท่าด้วง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24