องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการทุจริต สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ พบปัญหาการทุจริตแจ้ง โทร.056-020417