องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงปรับปรุงวิสัยทัศน์การมองเห็นขณะขับขี่สองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง นำโดยนายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง พร้อมคณะ/ผู้นำชุมชน / ผู้นำหมู่บ้าน / จิตรอาสา / ประชาชาชนในพื้นที่ ร่วมกันถางป่า/เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง ฯลฯ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  ตามโครงปรับปรุงวิสัยทัศน์การมองเห็นขณะขับขี่สองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี