องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ระหว่าง วันที่  25 – 28  มีนาคม  2562 (แบ่งการฝึกอบรมฯ ณ  สถานที่ตั้ง จำนวน 1 วัน และศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 วัน)  มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น  54  คน  มีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน พัฒนาองค์ความรู้ของคณะบุคลากรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ที่ได้จัดโครงการที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ