องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนิน โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ดำเนินโครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562  ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 60   คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง
 2.  เพื่อเป็นการทดสอบจิตใจ และกำลังกายในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง
3.  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน/สร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือประชาชน
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี