องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง (บายศรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง (บายศรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านงานใบตอง (บายศรี)  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป นำไปใช้ประโยชน์ในงานพิธีต่างๆ
2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพงานใบตอง (บายศรี) เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว
4. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน