องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง (บายศรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง (บายศรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านงานใบตอง (บายศรี)  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป นำไปใช้ประโยชน์ในงานพิธีต่างๆ
2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพงานใบตอง (บายศรี) เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว
4. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน