องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำมะขามคลุก 3 รส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำมะขามคลุก 3 รส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 22  มกราคม 2562  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 40  คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำมะขามคลุก 3 รส เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร/ เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน/ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว/พึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อบต.ท่าด้วงและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยได้ดี