การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง และสภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566