วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าด้านนอกห้องประชุมสภาอบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกซับตะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถาบันการเงิน หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมใจนึก หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง