วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ47-001 สายบ้านสันเจริญ-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ47-001 สายบ้านสันเจริญ-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำความสะอาดและทาสีอาคาร ศพด.บ้านท่าด้วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ47-001 สายบ้านสันเจริญ-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการขุดลอกดินเสริมคันคลอง บริเวณคลองโป่งสะทอน หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายตีนจ้ำ หมูที่ 5 บ้านโป่งสะทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้น สายไร่นายนิคม หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายข้างบ้านนายสุข หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง