วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการเลือกตั้งของ อบต.ท่าด้วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.47-005 จากสายบ้านสันเจริญ ถึงสายบ้านลำสุทธิ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าด้วง กว้าง 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
14  ก.ย. 2564
จ้างสำรวจความพึงพอใจ ตามโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.47-006 สายบ้านท่าด้วง-บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง กว้าง 5 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
31  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทรงาม-บ้านซับชมพู่ หมู่ที่ 2 กว้าง 5.20 เมตร ยาว860 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,472 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
25  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ 8 บ้านท่าด้วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง