วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ 6 บ้านสันเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดออกซิเจนหายใจ (AMERWAY) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในตำบลท่าด้วง ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ อบต.ท่าด้วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกดินเสริมคันคลองเปิดทางน้ำ หมู่ 6 บ้านสันเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ 6 บ้านสันเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง