วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดงานตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล และชุดนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงฝายน้ำล้นหลังวัดท่าด้วง หมู่ 8 บ้านท่าด้วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านเฉลียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าด้วง หมู่ 8 บ้านท่าด้วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมุ่ 1 บ้านปางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านสันเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมุ่ 8 บ้านท่าด้วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง