วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอขาอ่อน หมู่ 2 บ้านซับชมพู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามคลอง บริเวณคลองเฉลียงทอง หมู่ 4 บ้านเฉลียงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการขยายท่อประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ 6 บ้านสันเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านซับชมพู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและท่อส่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง บริเวณคลองลึก คลองเหวไทร หมู่ 3 บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับพื้นทาง หมู่ 1 บ้านปางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง