วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
ซื้อยางนอกรถยนต์ (รถยนต์ อบต.ท่าด้วง ทะเบียน กจ ๓๘๐๓ พช) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ ๓ บ้านไทรงาม (นายวรายุฑ อินช่างคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง (นางสมศรี หลวงแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด (นายแป้น ห้อยดอกหอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ (นายสมชาย ก้อนคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ (นายตีด ไกยะราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง (นายวิชัย ศรีสุธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง (นางนม แคป่าสัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่ (นางทองอยู่ กาบแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง