องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรผลิตขยายเชื้อบีทีสำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรผลิตขยายเชื้อบีทีสำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.ท่าด้วง  เวลา 8.30 น. -16.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด ให้ถูกต้องวิธีตามหลักวิชาการเกษตร  และลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ฯลฯ  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การดำเนินโครงการฯ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี