องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันที่ 12 เมษายน 2562  ณ  บริเวณศาลาประชาคม  หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้อยู่สืบต่อไป  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลท่าด้วงที่ทำให้โครงการดังกล่าว สำเร็จไปด้วยดีตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ